نقش عملکرد مالی گذشته در دستکاری سود به‌وسیله مديريت فعالیت‌های واقعي و تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • خدیجه ربیعی 1
  • حسن فتوحی فشتمی 2
  • عبدالله فتوحی فشتمی 3
  • 1 استادیار حسابداری، دانشگاه پیام نور، گلستان، ایران
  • 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
  • 3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه غیر انتفاعی مهرآستان، آستانه، گیلان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 14 (1399) , صفحه 150-164
چاپ شده: 1399-08-15

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی نقش عملکرد مالی گذشته در دستکاری سود به‌وسیله مديريت فعالیت‌های واقعي و تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال‎های 1391 تا 1398 بود. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه به روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید. اطلاعات گردآوری با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم‌افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد بازده دارایی‎ها در دوره گذشته تأثیر مثبت و معناداری بر دستکاری سود به‌وسیله مديريت فعالیت‌های واقعي و دستکاری سود به‌وسیله مديريت فعالیت‌های تعهدی دارد. همچنین بازده حقوق صاحبان سهام در دوره گذشته تأثیر معناداری بر دستکاری سود به‌وسیله مديريت فعالیت‌های واقعي و دستکاری سود به‌وسیله مديريت فعالیت‌های تعهدی ندارد. لذا می‌توان عنوان کرد افزایش عملکرد ناشی از بازده دارایی‎ها در دوره گذشته مدیران را ترغیب به دستکاری سود به‌وسیله مديريت فعالیت‌های واقعي و تعهدی در شرکت می‌نماید.

کلمات کلیدی: بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، دستکاری سود، عملکرد مالی، مديريت سود

ارجاع به مقاله
ربیعی خ., فتوحی فشتمی ح., & فتوحی فشتمی ع. (1399). نقش عملکرد مالی گذشته در دستکاری سود به‌وسیله مديريت فعالیت‌های واقعي و تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(14), 150-164. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1351

  • دفعات مشاهده مقاله: 134
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 133

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده