هیئت تحریریه

 سردبیر

دکتر علیرضا زارع زیدی

رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی

وابستگی سازمانی: مدرس و پژوهشگر در حوزه علوم انسانی -  ارزیاب سیستم های مدیریتی شرکت سایپا

پست الکترونیکی: alirezazarez1973@gmail.com

 

 اعضای هیات تحریریه

دکتر سروش آوخ

رشته تخصصی: مهندسي صنايع

وابستگی سازمانی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

پست الکترونیکی: avakh@qiau.ac.ir

 

دکتر آرمان احمدی زاد

رشته تخصصی: مدیریت سیستمها

وابستگی سازمانی: استادیار دانشگاه کردستان

پست الکترونیکی: A.Ahmadizad@uok.ac.ir

 

دکتر آرمان بهاری

رشته تخصصی: مهندسي صنايع

وابستگی سازمانی: استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

پست الکترونیکی: arman_bahari@aut.ac.ir

 

دکتر رویا افراسیابی

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی

وابستگی سازمانی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

پست الکترونیکی: Royae1352_dr@yahoo.com

 

دکتر فرزین خوشکار

رشته تخصصی: حسابداری

وابستگی سازمانی: استادیار موسسه آموزش عالی ناصرخسرو

پست الکترونیکی: f.khoshkar@hnkh.ac.ir

 

دکتر اکتای یمرعلی

رشته تخصصی: حسابداری

وابستگی سازمانی: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز علی آباد

پست الکترونیکی: oktayyamrali@gmail.com

 

دکتر امیر اخوان فر

رشته تخصصی: مدیریت

وابستگی سازمانی: استادیار دانشگاه پیام نور مرکز علی آباد

پست الکترونیکی: a.akhavanfar@golestan.pnu.ac.ir