موانع توسعه اقتصادی کشاورزی و بازرگانی منطقه اشکورات

  • فرشاد ثامنی کیوانی 1
  • حسن فتوحی فشتمی 2
  • 1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، رودسر، ایران
  • 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 15 (1399) , صفحه 15-28
چاپ شده: 1399-11-03

چکیده

هدف اصلی تحقیق شناخت پتانسیل های کشاورزی منطقه اشکورات و موانع توسعه اقتصادی و بازرگانی این منطقه بوده است. این تحقیق از نظر مکانی مطالعه ای در سطح اشکورات شهرستان رودسر می باشد و به بررسی پتانسیل های کشاورزی منطقه اشکورات و موانع توسعه اقتصادی و بازرگانی این منطقه پرداخته است. قلمرو زمانی تحقیق از نظر بازه زمانی از ابتدای بهمن ماه 1396 تا اواخر مرداد ماه 1397 می باشد. متغیرهای مستقل تحقیق عبارت بودند از ضعف بازاريابي، ضعف زیرساختی، فقدان دانش و آگاهی کشاورزان. توسعه نيافتگي کشاورزی روستایی در منطقه متغیر وابسته تحقیق بود. در این تحقیق از روش میدانی به منظور دسترسی به اطلاعات استفاده شد. روش های آماری توصیفی و استنباطی در این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. برای تعیین رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شد. در پایان راهکارهایی جهت ارتقای سطح توسعه کشاورزی منطقه اشکورات ارایه گردید.

کلمات کلیدی: اقتصاد روستا، کشاورزی، بازاريابي، دانش کشاورزی، اشکورات

ارجاع به مقاله
ثامنی کیوانی ف., & فتوحی فشتمی ح. (1399). موانع توسعه اقتصادی کشاورزی و بازرگانی منطقه اشکورات. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(15), 15-28. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/598

  • دفعات مشاهده مقاله: 193
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 249

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده