تأثیرپذیری رفتار شهروندی سازمانی از جو حاکم بر سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان)

  • فرشاد ثامنی کیوانی 1
  • حسن فتوحی فشتمی 2
  • 1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش، رودسر، ایران
  • 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 15 (1399) , صفحه 142-170
چاپ شده: 1399-10-30

چکیده

هدف اصلي انجام تحقيق حاضر شناسايي جوسازماني دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و ارتباط آن با رفتار شهروندي کارکنان و اعضاي هيات علمي اين دانشگاه است. موضوع تحقیق در محدوده مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی قرار دارد. حوزه‌ي نگرش اين تحقيق بحث‌‎هاي حوزه رفتار شهروندي و جو سازماني است. قلمرو مکاني تحقيق حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان است. فرايند انجام تحقيق حاضر از ابتداي سال 1397 آغاز گرديد و داده هاي ميداني آن با استفاده از پرسشنامه در آبان و آذر 1397 جمع آوري گرديد. این تحقیق نیز بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش گرداوری داده ها مطالعه توصیفی است و هدف آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است. این تحقیق اثبات نمود که بين جوسازماني و رفتار شهروندي سازماني رابطه معناداري وجود دارد. يعني جو سازماني در ايجاد و ارتقاء رفتار شهروندي سازماني اهميت بسزايي دارد و با ارتقاء جو سازماني، رفتار شهروندي سازماني نيز ارتقاء مي‌يابد.

کلمات کلیدی: جوسازماني، رفتار شهروندي سازماني، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

ارجاع به مقاله
ثامنی کیوانی ف., & فتوحی فشتمی ح. (1399). تأثیرپذیری رفتار شهروندی سازمانی از جو حاکم بر سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(15), 142-170. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/597

  • دفعات مشاهده مقاله: 239
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 175

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده