بررسی نقش تسهیلات مالی در کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • خدیجه ربیعی 1
  • حسن فتوحی فشتمی 2
  • عبدالله فتوحی فشتمی 3
  • 1 استادیار حسابداری، دانشگاه پیام نور، گلستان، ایران
  • 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
  • 3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه غیر انتفاعی مهرآستان، آستانه، گیلان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 14 (1399) , صفحه 176-193
چاپ شده: 1399-07-30

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش تسهیلات مالی در کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش هزینه‌های نمایندگی در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. متغیر وابسته این پژوهش کارایی سرمایه‎گذاری و متغیر مستقل تسهیلات مالی شرکت‎های در نظر گرفته شد. همچنین از هزینه‌های نمایندگی به عنوان متغیر تعدیلگر استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات، از تعداد 143 شرکت در دوره مالی سال‌های 1391 تا 1398 به عنوان نمونه آماری از شرکت‎های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم‌افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که تسهیلات مالی شرکت‎ها تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت دارد. همچنین هزینه‌های نمایندگی نقش منفی و تعدیل‌کننده‌ای در رابطه میان تسهیلات مالی و کارایی سرمایه‌گذاری دارد.

کلمات کلیدی: تسهیلات مالی، کارایی سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نمایندگی

ارجاع به مقاله
ربیعی خ., فتوحی فشتمی ح., & فتوحی فشتمی ع. (1399). بررسی نقش تسهیلات مالی در کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(14), 176-193. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1350

  • دفعات مشاهده مقاله: 196
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 173

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده