بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلگر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • عبدالله فتوحی فشتمی 1
  • حسن فتوحی فشتمی 2
  • 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه غیر انتفاعی مهرآستان، آستانه، گیلان، ایران
  • 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 131-145
چاپ شده: 1398-10-30

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلگر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 138 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال‌های 1389 تا 1396 بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق توسط نرم‌افزار آماری ایویوز و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و پانل دیتا انجام گردیدند. بر اساس نتایج حاصل از آزمون‌های انجام شده در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد می‌توان عنوان کرد کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت ریسک شرکت دارد، بر این اساس با افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک شرکت افزایش می‎یابد. ارزش شرکت بر رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد، بر این اساس با افزایش ارزش شرکت، کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر گذاری بیشتری بر مدیریت ریسک شرکت خواهد داشت.

کلمات کلیدی: ارزش شرکت، کیفیت حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک شرکت

ارجاع به مقاله
فتوحی فشتمی ع., & فتوحی فشتمی ح. (1398). بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلگر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 131-145. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1260

  • دفعات مشاهده مقاله: 254
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 238

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده