بررسی تأثیر عوامل موثر پذیرش خدمات دولت الکترونیکی بر تمايل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الكترونيك در میان مودیان مالیاتی شهر رشت

  • حسین فتوحی فشتمی 1
  • حسن فتوحی فشتمی 2
  • 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
  • 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداري، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 118-131
چاپ شده: 1398-12-28

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر عوامل موثر پذیرش خدمات دولت الکترونیکی بر تمايل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الكترونيك در میان مودیان مالیاتی شهر رشت اجرایی شد. جامعه آماری تحقیق مؤدیان و استفاده‌کنندگان از سیستم الکترونیکی مالیات در شهر رشن بود که بر اساس جدول مورگان، تعداد 384 پرسشنامه به عنوان نمونه در میان جامعه آماری توزیع و جمع‌آوری گردید. اطلاعات گردآوري شده توسط پرسشنامه‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS24 و AMOS24 با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحليل قرارگرفت. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان داد که سهولت استفاده، سودمندی ادراک شده و تأثیرات اجتماعی و مباحث فني و زيرساختي مناسب تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی دارند. لذا با افزایش عوامل سهولت استفاده، سودمندی ادراک شده و تأثیرات اجتماعی و مباحث فني و زيرساختي مناسب، میزان تمایل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در شهر رشت افزایش می یابد.

کلمات کلیدی: اظهارنامه مالیاتی، دولت الکترونیک، مالیات، مالیات الكترونيك

ارجاع به مقاله
فتوحی فشتمی ح., & فتوحی فشتمی ح. (1398). بررسی تأثیر عوامل موثر پذیرش خدمات دولت الکترونیکی بر تمايل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الكترونيك در میان مودیان مالیاتی شهر رشت. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 118-131. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1261

  • دفعات مشاهده مقاله: 276
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 179

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده