تأثیر مهارت‌های مدیران مدارس ابتدایی بر کیفیت عملکردی

  • پرستو منتی 1
  • فاطمه صفری 2
  • سکینه رحیمی 3
  • فائزه منصوری 4
  • 1 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام (نویسنده مسئول)
  • 2 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
  • 3 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
  • 4 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 3 (1396) , صفحه 76-84
چاپ شده: 1396-10-12

چکیده

موفقیت یک سازمان در گرو مهارت های مدیران و تمام کارکنان آن سازمان است.  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت‌های مدیریتی بر کیفیت عملکرد مدیران مدارس ابتدایی استان ایلام می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی ایلام می‌باشد که در سال 95-96 در قسمت‌های اجرایی مشغول به کار می می‌باشند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مهارت‌های مدیریتی کافمن و لی و پرسشنامه عملکرد مدیران پاترسون است. روش تجزیه‌وتحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام می‌باشد. نتایج همبستگی نشان داد بین مهارت مدیریتی انسانی، فنی و ادراکی بر کیفیت عملکرد مدیران مدارس ابتدایی استان ایلام تأثیر و رابطه مثبت معنادار (01/0 ≥ P) وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که مهارت مدیریتی ادراکی، انسانی و فنی به ترتیب پیش‌بینی کننده قوی کیفیت عملکرد شغلی مدیران مدارس ابتدایی استان ایلام است (01/0 ≥ P) و مدل معادلات ساختاری نشان داد که مهارت ادراکی در مدل بیشترین با مقدار بیشترین تأثیر را روی کیفیت عملکرد مدیران مدارس ابتدایی دارد.

کلمات کلیدی: مهارت‌های مدیریتی, عملکرد شغلی، مدیران مدارس ابتدایی, مهارت ادراکی, مهارت انسانی, مهارت فنی

ارجاع به مقاله
منتی پ., صفری ف., رحیمی س., & منصوری ف. (1396). تأثیر مهارت‌های مدیران مدارس ابتدایی بر کیفیت عملکردی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(3), 76-84. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/30

  • دفعات مشاهده مقاله: 337
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 339