بررسی توانمندیهای موردنیاز مدیران مدارس شهر ایلام

  • پرستو منتی 1
  • سکینه رحیمی 2
  • فائزه منصوری 3
  • فاطمه صفری 4
  • 1 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام(نویسنده مسئول)
  • 2 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
  • 3 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
  • 4 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 2 (1396) , صفحه 47-56
چاپ شده: 1396-08-12

چکیده

هدف این پژوهش بررسی توانمندیهای مورد نیاز مدیران مدارس می باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. همچنین از نظر هدف این تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماري مورد نظر در این تحقیق کلیه کارکنان مدارس امام شهر ایلام به تعداد 751 نفر می باشد. با توجه  به توصیه دلاور که در پژوهش های همبستگی، نمونه آمار 100 نفر کفایت می کند در این پژوهش نیز 100 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد که روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. در اين تحقيق، علاوه بر آمار توصيفي، از آمار استنباطي نیز استفاده شده است، که براي انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماري SPSS استفاده گردید پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ انجام شده است. مقدار ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه 91%  به دست آمده است كه بيانگر قابل قبول بودن پايائي اين پرسشنامه ها می باشد. نتایج نشان داد که توانایی مهارتی، ادراکی و انسانی مدیران مدارس شهر ایلام از حد متوسط پایین تر می باشد.

کلمات کلیدی: توانمندی, توانایی مهارتی, توانایی ادراکی, توانایی انسانی

ارجاع به مقاله
منتی پ., رحیمی س., منصوری ف., & صفری ف. (1396). بررسی توانمندیهای موردنیاز مدیران مدارس شهر ایلام. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(2), 47-56. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/19

  • دفعات مشاهده مقاله: 152
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 136