بررسي رابطه سبک رهبری تحول آفرین و نوآوری در آموزش و پرورش شهرستان ایلام

  • پرستو منتی 1
  • سکینه رحیمی 2
  • فائزه منصوری 3
  • فاطمه صفری 4
  • 1 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام (نویسنده مسئول)
  • 2 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
  • 3 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
  • 4 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 1 (1396) , صفحه 79-94
چاپ شده: 1396-05-22

چکیده

رهبری تحول‌آفرین، یکی از تازه‌ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که می‌تواند باعث ارتقای توانایی پیروان در  درک ماهیت سازمانی و مشکلاتی شود که با آن روبرو هستند. از سوی دیگر، امروزه سازمان‌ها برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی و انطباق با محیط ناپایدار و متغیر بیرون به تحول و نوآوری نیازدارند. هدف پژوهش حاضر به بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی، در بین پرسنل  آموزش و پرورش استان ایلام پرداخته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری آن را پرسنل آموزش و پرورش استان  ایلام  تشکیل میدهد، که 45 نفر از پرسنل به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه چندعاملی رهبری و پرسشنامه میرکمالی و چوپانی(1390) استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها از ازمون اسپیرمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین رهبری تحول آفرین و نوآوری در سازمان ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد و همچنین همه ابعاد رهبری تحول آفرین با نوآوری سازمانی ارتباط مثبتی دارند و ملاحظات فردی دارای بیشترین همبستگی با نوآوری سازمانی است.

کلمات کلیدی: رهبری تحول آفرین, نوآوری سازمانی, سازماندهی, آموزش و پرورش

ارجاع به مقاله
منتی پ., رحیمی س., منصوری ف., & صفری ف. (1396). بررسي رابطه سبک رهبری تحول آفرین و نوآوری در آموزش و پرورش شهرستان ایلام. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(1), 79-94. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/14

  • دفعات مشاهده مقاله: 268
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 249