بررسی تاثیر مدیریت اسلامی بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلام

  • پرستو منتی 1
  • فائزه منصوری 2
  • فاطمه صفری 3
  • سکینه رحیمی 4
  • 1 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام (نویسنده مسئول)
  • 2 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
  • 3 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
  • 4 کارشناس علوم تربیتی، پردیس امام جعفر صادق ، دانشگاه فرهنگیان ایلام
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 4 (1397) , صفحه 86-94
چاپ شده: 1397-02-12

چکیده

انگیزش افراد وابسته به شدت انگیزاننده است. انگیزاننده ها به عنوان نیاز و خواستی در درون؛ تعریف شده اند که گرایش به هدف دارند و ممکن است خودآگاه یا نا خودآگاه باشد. به عبارت دیگر انگیزاننده ها چرایی رفتار هستند و رفتارها نیز هدف گرا هستند. دراین تحقیق سعی شده است که به این سوال پاسخ داده شود که مدیریت اسلامی چه تاثیری بر انگیزش کارکنان دارد، به تناسب موضوع چند عامل مورد بررسی قرار می گیرد .جامعه آماری دراین تحقیق کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلام می باشند .در این تحقیق از روش پیمایشی و تکنیک پرسش نامه استفاده شده است .پس از تحلیل نتایج به این نتیجه رسیدیم که بین اخلاق دینی و تفویض اختیار با مدیریت اسلامی رابطه وجود دارد ولی بین مشوق ها و مدیریت اسلامی رابطه ای پیدا نگردید.

کلمات کلیدی: مدیریت اسلامی, انگیزش کارکنان, اخلاق دینی, مشوق ها, تفویض اختیار

ارجاع به مقاله
منتی پ., منصوری ف., صفری ف., & رحیمی س. (1397). بررسی تاثیر مدیریت اسلامی بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلام. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(4), 86-94. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/45

  • دفعات مشاهده مقاله: 314
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 169