بررسی اثر رفتار سرمایه گذاران بر رابطه بین ثبات مدیریتی و ارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • فرزین خوشکار 1
  • الناز طبائی زیراسفی 2
  • مهدی رمضانعلی زاده شلمانی 3
  • 1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 52-68
چاپ شده: 1398-11-05

چکیده

شناخت فرایند تصمیم گیری مشاركت كنندگان در بورس همواره موضوعی مهم برای مشاركت كنندگان و سرمایه گذاران در بازار بوده است. چرا که ایده رفتار کاملاً عقلائی سرمایه گذاران که همواره به دنبال حداکثر سازی مطلوبیت خود هستند برای توجیه رفتار و واکنش بازار کافی نیست؛ و رفتارهای احساسی و توده وار  سرمایه گذاران نیز مورد توجه قرار گرفته است. به دليل وجود شواهد بين المللی در زمينة وجود ارتباطات سياسی بين دولت و شرکتها، تعداد زیادی از مطالعات، رفتارهایی سرمایه گذاران و رابطه آن با پدیده ارتباطات سياسی در شرکتها را بررسی کرده اند. هدف این پژوهش بررسی اثر رفتار سرمایه گذاران بر رابطه بین ثبات مدیریتی و ارتباطات سیاسی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشداطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت‌های مالی 600 سال- شرکت در بازه زمانی 1397-1393 می‌باشد. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و براي تجزيه و تحليل فرضیه از تحليل پانلي کمک گرفته شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد که بین ثبات مدیریتی و ارتباطات سیاسی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد؛ اما رفتار  توده وار سرمایه گذاران بر رابطه بین ثبات مدیریتی و ارتباطات سیاسی شرکت ها تاثیر معنی داری ندارد.

کلمات کلیدی: رفتار سرمایه گذاران، رفتارهای احساسی سرمایه گذاران، رفتار توده وار ، ثبات مدیریتی، ارتباطات سیاسی

ارجاع به مقاله
خوشکار ف., طبائی زیراسفی ا., & رمضانعلی زاده شلمانی م. (1398). بررسی اثر رفتار سرمایه گذاران بر رابطه بین ثبات مدیریتی و ارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 52-68. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/291

  • دفعات مشاهده مقاله: 306
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 181

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده