بررسی حجم ﻣﻌﺎﻣﻼت داخلی ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺑﺎزار ﺑﺎ الزام بر شفافیت اطلاعاتی

  • فرزین خوشکار 1
  • مسعود پارسا 2
  • علی پیروزی 3
  • 1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 87-109
چاپ شده: 1398-11-06

چکیده

هدف اصلی این پژوهش به بررسی حجم معاملات داخلی بر بازده بازار با الزام بر شفافیت اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بوده است. در این تحقیق، حجم معاملات داخلی متغیر مستقل و بازده بازار متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرارگیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد ۱۱۷ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل دادهها ابتدا پیش آزمونهای ناهمسانی واریانس، آزمون F ليمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک- برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تراكم معاملات داخلی بر بازده بازار تاثیر گذار است. به علاوه شفافیت اطلاعات بر روابط بین حجم معاملات داخلی و بازده بازار تاثیرگذار است؛ نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

کلمات کلیدی: حجم ﻣﻌﺎﻣﻼت داخلی، ﺑﺎزده ﺑﺎزار، شفافیت اﻃﻼﻋﺎت

ارجاع به مقاله
خوشکار ف., پارسا م., & پیروزی ع. (1398). بررسی حجم ﻣﻌﺎﻣﻼت داخلی ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺑﺎزار ﺑﺎ الزام بر شفافیت اطلاعاتی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 87-109. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/305

  • دفعات مشاهده مقاله: 180
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 200

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده