بررسی رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریانهای نقدی آتی با میانجیگری ریسک ورشکستگی

  • فرزین خوشکار 1
  • فاطمه احمدی 2
  • طاهره جعفرزاده خالدی 3
  • 1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 1-17
چاپ شده: 1398-11-07

چکیده

پیش‌بینی جریان‌های نقدي و تغييرات آن به‌عنوان يك رويداد اقتصادي، موردتوجه پژوهشـگران، سرمایه‌گذاران، مديران، تحليلگران مــالي و اعتباردهندگان بوده است. در این پژوهش رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریانهای نقدی آتی با میانجیگری ریسک ورشکستگی بررسی شد. به این منظور اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش­های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می­باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و براي تجزيه و تحليل فرضیه­ از تحليل پانلي کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اقلام تعهدی غیرعادی دارای قدرت پیش بینی کنندگی جریانهای نقدی آتی می باشد؛ اما ریسک ورشکستگی بر رابطه مثبت میان آنها تاثیر منفی دارد.

کلمات کلیدی: اقلام تعهدی غیرعادی، جریانهای نقدی آتی، ریسک ورشکستگی

ارجاع به مقاله
خوشکار ف., احمدی ف., & جعفرزاده خالدی ط. (1398). بررسی رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریانهای نقدی آتی با میانجیگری ریسک ورشکستگی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 1-17. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/308

  • دفعات مشاهده مقاله: 205
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 156

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده