بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی

  • مجید فخری 1
  • علی پازکی 2
  • فرزین خوشکار 3
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 3 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 22-41
چاپ شده: 1398-10-26

چکیده

راهبري شرکتی عاملی مؤثر بر نوع واکنش شرکت نسبت به تغییرات نرخ مالیات شرکت‌ها است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی می­باشد. به‌منظور سنجش اعتماد به‌نفس بیش‌ازحد مدیریت دو شاخص متفاوت بر اساس پژوهش‌های گذشته تعریف شد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت‌های مالی 120 سال- شرکت در بازه زمانی 1396-1391 می‌باشد. پژوهش انجام‌شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می­باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و براي تجزيه و تحليل فرضیه از تحليل پانلي کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که میان حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیریت رابطه میان حاکمیت شرکتی و اجتناب از مالیات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلمات کلیدی: توانایی مدیریت ، بازده، حاکمیت شرکتی ، اجتناب مالیاتی

ارجاع به مقاله
فخری م., پازکی ع., & خوشکار ف. (1398). بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 22-41. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/284

  • دفعات مشاهده مقاله: 323
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 178

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده