بررسی ارتباط بین عملکرد، تعهد رفتاری و عزت نفس در بین کارکنان آتش نشانی قزوین

  • اباذر اسفندیاری 1
  • مازیار نادری 2
  • مهدی عسگرخانی فرد 3
  • 1 کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی
  • 2 کارشناس ارشد رشته مدیریت منابع انسانی
  • 3 لیسانس مدیریت جهانگردی
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 733-740
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

هدف از اين تحقيق بررسی ارتباط بین عملکرد، تعهد رفتاری و عزت نفس در بین کارکنان آتش نشانی قزوین می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تعداد کارکنان عملیاتی و اداری آتش نشانی شهر قزوین می باشد که در مجموع 220 نفر بوده و از فرمول کوکران برای جامعه های محدود حجم نمونه 140 نفر برآورد گردید و از روش نمونه گیری در دسترس برای نمونه گیری استفاده گردید. براي جمع آوري داده هاي تحقيق، از پرسشنامه استفاده گرديد که با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ پايايي کليه پرسشنامه ها محاسبه گرديد. در تحلیل مدل پژوهش، از روش معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. در مدل مورد بررسی، مقادیر شاخص برازش اصلی نشان دهنده مناسب بودن مدل بوده است. نتايج نشان داد که بين عملکرد، تعهد رفتاری و عزت نفس در بین کارکنان آتش نشانی قزوین ارتباط معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: عملکرد کارکنان، تعهد رفتاری، عزت نفس، آتش نشانی

ارجاع به مقاله
اسفندیاری ا., نادری م., & عسگرخانی فرد م. (1402). بررسی ارتباط بین عملکرد، تعهد رفتاری و عزت نفس در بین کارکنان آتش نشانی قزوین. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 733-740. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2395

  • دفعات مشاهده مقاله: 12
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 14