بررسی تاثیر تعداد اعضاي مالی هیئت مدیره بر پایداري سود شرکتها (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران)

  • حسن احمدی 1
  • زهرا ماهینی 2
  • محمدرضا کنعانی 3
  • رضا تنگستانی 4
  • 1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد بوشهر، بوشهر، ایران
  • 2 کارشناس ارشد، مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد بوشهر، بوشهر، ایران
  • 3 کارشناس ارشد، مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد بوشهر، بوشهر، ایران
  • 4 کارشناس ارشد، مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد بوشهر، بوشهر، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 803-825
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر تعداد اعضاي مالی هیئت‌مدیره بر پایداري سود شرکتها (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران) است. روش تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردي و پس رویدادی است. همچنین ازلحاظ روش گردآوري داده‌ها، توصیفی– همبستگی است و از روش‌شناسی مبتنی بر بازار استفاده‌شده است. جامعه آماري اين تحقيق 505 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 7 ساله 1400-1394 می‌باشند. 133 شرکت به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. اطلاعات موردنیاز از طريق صورت‌های مالي حسابرسي شده شرکت‌ها مورد رسيدگي جمع‌آوری‌شده است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و داده‌های ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده‌شده است. این محاسبات از طریق نرم‌افزار Excel و EVIEWS انجام‌گرفته است. نتایج نشان می­دهد که تعداد اعضای مالی هیئت مدیره بر پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: تعداد اعضاي مالی هیئت‌مدیره، پایداري سود شرکتها، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران

ارجاع به مقاله
احمدی ح., ماهینی ز., کنعانی م., & تنگستانی ر. (1402). بررسی تاثیر تعداد اعضاي مالی هیئت مدیره بر پایداري سود شرکتها (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 803-825. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2237

  • دفعات مشاهده مقاله: 9
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 4