بررسی تاثیر کیفیت گزارشگري مالی، حسابرس مستقل و قدرت سود بر عملکرد شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  • حسن احمدی 1
  • مریم اسالم 2
  • عزیز صفادوست 3
  • علی آژده 4
  • 1 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد بوشهر، بوشهر، ایران
  • 2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد بوشهر، بوشهر، ایران
  • 3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد بوشهر، بوشهر، ایران
  • 4 کارشناس ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خرد بوشهر، بوشهر، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 1720-1751
چاپ شده: 1402-09-30

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت گزارشگري مالی، حسابرس مستقل و قدرت سود بر عملکرد شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش­شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می­باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1394 تا 1400 بوده که 133 شرکت برای انجام این پژوهش، در یک دوره هفت ساله موردبررسی قرارگرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت دارد. همچنین ویژگی­های حسابرس مستقل (اندازه موسسه حسابرسی، چرخش حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت) با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان می­دهد قدرت سود بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: عملکرد شرکت، حسابرس مستقل، قدرت سود، عملکرد شرکت

ارجاع به مقاله
احمدی ح., اسالم م., صفادوست ع., & آژده ع. (1402). بررسی تاثیر کیفیت گزارشگري مالی، حسابرس مستقل و قدرت سود بر عملکرد شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 1720-1751. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2219

  • دفعات مشاهده مقاله: 6
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 7