بررسی تاثیر کارایی بر رضایت مشتریان در شعب بانک ملی اراک

  • فهیمه سادات موسوی 1
  • زهرا علی پور درویشی 2
  • سمیه صائب نیا 3
  • 1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش امور مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، واحد تهران (مرکزی)، اراک، ایران
  • 2 دانشیار مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین، اردبیل، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 6 (1397) , صفحه 219-231
چاپ شده: 1397-08-24

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کارایی بر رضایت مشتریان در شعب بانک ملی اراک از طریق انجام یك تحقیق میدانی بوده است. بدین منظور مشتریان بانک ملی شهر اراک به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده است. این تحقیق با روش تحقیق همبستگی انجام شده و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با استفاده ازرگرسیون بوسیله نرم افزاراس پی اس اس انجام گرفته است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد کارایی رابطه معنی داری با رضایت مشتری در بانک ملی اراک دارد.

کلمات کلیدی: کارایی، رضایت مشتری، بانک ملی

ارجاع به مقاله
موسوی ف. س., علی پور درویشی ز., & صائب نیا س. (1397). بررسی تاثیر کارایی بر رضایت مشتریان در شعب بانک ملی اراک. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(6), 219-231. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2139

  • دفعات مشاهده مقاله: 144
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 71