تاثیر وجه نقد مازاد بر ریسک نقدشوندگی با تاکید بر محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • لیلا رئیسی 1
  • محمدجابر عسکری 2
  • المیرا محمد خانلو 3
  • 1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین الملل پیام نور قشم، هرمزگان، ایران
  • 2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین الملل پیام نور قشم، هرمزگان، ایران
  • 3 مدرس، گروه حسابداري، واحد تاكستان، دانشگاه آزاد اسلامي، تاكستان، ايران.
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 5 شماره 17 (1400) , صفحه 225-242
چاپ شده: 1400-07-19

چکیده

یکی از موضوع‌های اساسی در سرمایه‌گذاری میزان نقدشوندگی دارایی‌ها است‌. هرچقدر قابلیت نقد‌شوندگی یک سهم کمتر باشد، آن سهم برای سرمایه‌گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر وجه ­نقد مازاد بر ریسک نقدشوندگی با تاکید بر محدودیت­ مالی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی سال 1394 الی 1399 استفاده شده و تعداد 169 شرکت به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده­اند. به­ منظور تجزیه ­و تحلیل داده­ های جمع ­آوری­ شده و بررسی فرضیات پژوهش ابتدا آمار توصيفي ارائه شد و پس از آن با تجزیه و تحلیل الگوهای رگرسیونی حاصل از فرآیند پژوهش و بررسی معناداری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها، به کمک آزمون t اقدام به تایید یا رد فرضیه ‏های پژوهش نموده­ایم. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم­افزار Eviews استفاده شد. نتایج بررسی روابط بین متغیرها نشان داد که وجه­ نقد مازاد تاثیر معناداری بر ریسک نقدشوندگی دارد. همچنین سایر نتایج پژوهش نشان داد که محدودیت تامین­ مالی تاثیر معناداری بر رابطه بین وجه ­نقد مازاد و ریسک نقدشوندگی دارد.

کلمات کلیدی: وجه نقد مازاد، ریسک نقدشوندگی، محدودیت در تامین مالی

ارجاع به مقاله
رئیسی ل., عسکری م., & محمد خانلو ا. (1400). تاثیر وجه نقد مازاد بر ریسک نقدشوندگی با تاکید بر محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 5(17), 225-242. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1387

  • دفعات مشاهده مقاله: 276
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 173