بررسی تأثیر حضور زنان در هیئت‌مدیره بر کیفیت سود و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌ها

  • المیرا محمد خانلو 1
  • علی زاهدپور 2
  • ابوالفضل علیزاده 3
  • 1 مدرس، گروه حسابداري، واحد تاكستان، دانشگاه آزاد اسلامي، تاكستان، ايران.
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری مالی، دانشکده علوم اداری اقتصاد، دانشکاه فردوسی مشهد، ایران
  • 3 کارشناس ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی تاکستان، قزوین، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 118-133
چاپ شده: 1398-11-30

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر حضور زنان در هیئت‌مدیره بر کیفیت سود و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌ها می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر طبقه‌بندی بر مبناي هدف، از نوع تحقيقات کاربردي و از نظر روش از نوع تحقيق توصیفی همبستگی است. با مبنا قرار دادن سال 1391، تعداد 475 شرکت به‌عنوان جامعه آماری این پژوهش شناسایی شدند در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده و تعداد 44 شرکت به‌عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. مدل نظری مورد استفاده در این تحقیق از مطالعه گارچیا-مکا (2018) اقتباس شده است. داده‌های گردآوری‌شده از طریق نرم‌افزار Eviews مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد حضور زنان در هیئت‌مدیره بر محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت سود تاثیر معنادار ندارد.

کلمات کلیدی: حضور زنان، محافظه‌کاری، کیفیت سود، هیات مدیره

ارجاع به مقاله
محمد خانلو ا., زاهدپور ع., & علیزاده ا. (1398). بررسی تأثیر حضور زنان در هیئت‌مدیره بر کیفیت سود و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌ها. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 118-133. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1295

  • دفعات مشاهده مقاله: 203
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 191