اثر شیوع ویروس کووید-۱۹ بر بازاریابی دیجیتال صنعت گردشگری کشور ایران

  • آسو امین عشایری 1
  • 1 دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری بخش عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 5 شماره 18 (1400) , صفحه 107-118
چاپ شده: 1400-07-30

چکیده

شیوع پاندمی کووید-19 بر کسب و کارها تاثیر فراوانی گذاشته است. بیشتر کسب و کارها از شیوع پاتندمی کرونا آسیب دیده اند. یکی از صنایعی که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا و شیوع آن دیده است، صنعت گردشگری می باشد. هدف از این پژوهش بررسی و اثر شیوع ویروس کووید-۱۹ بر صنعت گردشگری می باشد. در این پژوهش شاخص های تعداد مبتلایان و تولید ناخالص داخلی کشور های مبدا و مقصد گردشگری مد نظر قرار گرفت. مشور مقصد در این پژوهش ایران بوده و برای درک کشور مبدا، به ملیت گردشگرانی که به ایران سفر کرده اند، رجوع میشود. دوره مورد بررسی در این تحقیق از اردیبهشت 1398 تا انتهای آذر 1399 به صورت داده های ماهانه می باشد. پس از تجزیه و تحلیل مشخص شد که شیوع بیماری کرونا، تعداد مبتلایان کشور مبدا و مقصد و نرخ ارز واقعی کشور مبدا تاثیر منفی بر درآمد گردشگری از محل بازاریابی دیجیتال می­گذارد. همچنین نرخ ارز واقعی کشور مقصد، به همراه تولید ناخالص داخلی دو کشور مبدا و مقصد تاثیر مثبت بر گردشگری دارند؛ اما با وجود این تاثیر های بررسی شده، شدت تاثیر شیوع پاندمی کرونا بسیار زیاد بوده و در مجموع درآمد گردشگری از محل بازاریابی دیجیتال در کشور کاهش یافته است. در نهایت باید توجه داشت که دلیل کاهش درآمد گردشگری ماهیت گردشگری و منع مردم از سفر در این دوران بوده است.

کلمات کلیدی: کووید-19، صنعت گردشگری، درآمد ملی کشورها

ارجاع به مقاله
امین عشایری آ. (1400). اثر شیوع ویروس کووید-۱۹ بر بازاریابی دیجیتال صنعت گردشگری کشور ایران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 5(18), 107-118. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/997

  • دفعات مشاهده مقاله: 112
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 70

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده

1 2 > >>