تدوین مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد بولانوس (مطالعه موردی: شرکت پگاه گیلان)

  • معین دوزنده کاکرودی 1
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 5 شماره 17 (1400) , صفحه 22-35
چاپ شده: 1400-04-02

چکیده

در این تحقیق با استفاده از رویکرد بولانوس در روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری یک مدل مدیریت منابع انسانی سبز برای شرکت پگاه گیلان تدوین شد. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی می‌باشد. ابتدا 12 عامل شناسایی شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت که همگی مورد تأیید آنها قرار گرفتند. سپس با استفاده از رویکرد بولانوس، اقدام به مقایسات زوجی بین عوامل گردید. با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری مدل مدیریت منابع انسانی سبز طراحی شد. نتایج نشان داد که عوامل در شش سطح قرار گرفتند. «برنامه‌ریزی منابع انسانی سبز»، «طراحی شغل سبز» و «استخدام و انتخاب سبز» با قرار گرفتن در پایین‌ترین سطح (سطح ششم) به‌عنوان پرنفوذترین عوامل تعیین شدند. همچنین «آموزش سبز» در سطح پنجم، «کار تیمی سبز» و «توانمندسازی کارکنان سبز» در سطح چهارم، «مدیریت ایمنی و بهداشت سبز»، «مدیریت و ارزیابی عملکرد سبز» و «مدیریت انضباط سبز» در سطح سوم، «پرداخت سبز» و «پاداش سبز» در سطح دوم و «جهانی‌شدن» در سطح اول قرار گرفتند. اگر شرکت پگاه گیلان بتواند پیش‌نیازهای این عامل را به‌درستی اجرا کند، شاهد گسترش شرکت خواهد بود. جهانی‌شدن به کاهش موانع تجاري، بهبود ارتباطات، سرمایه‌گذاري مستقیم و امکان جریان آزاد سرمایه کمک می‌کند.

کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی سبز، رویکرد بولانوس، مدل‌سازی ساختاری تفسیری

ارجاع به مقاله
دوزنده کاکرودی م. (1400). تدوین مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد بولانوس (مطالعه موردی: شرکت پگاه گیلان). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 5(17), 22-35. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/823

  • دفعات مشاهده مقاله: 253
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 157