چالش های مدیریت دولتی در حوزه اخلاق و ارزش های سازمانی با رویکرد دولت و ملت همدلی و همزبانی

  • غلامرضا رحیمی 1
  • علی اکبر خضرلو 2
  • 1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
  • 2 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 5 (1397) , صفحه 110-115
چاپ شده: 1397-05-09

چکیده

اخلاق از موضوعاتی است که از بدو تولد بشر وجود داشته و گذر زمان نه تنها ضرورت وجود آن را کم رنگ و کم اهمیت ننموده ، بلکه بر اهمیت و لزوم آن در این برهه زمانی افزوده است، تا جایی که امروزه اصول اخلاقی از موضوعات چالش برانگیز کلیه سازمان های اداری محسوب می گردد. امروزه مولفه های اخلاق به عنوان مجموعه ای از اصول و ارزش ها که درستی یا نادرستی (خوبی و بدی) رفتارها و تصمیم های فرد یا سازمان را تعیین می کند، درقالب محور اصلی رضایت مردم از عملکرد سازمان وارد عرصه ادبیات سازمانی شده است. رعایت اخلاق و ارزش های سازمانی عامل مهمی در تحقق شعار سال 1394 یعنی همدلی و همزبانی میان دولت و ملت می باشد.

کلمات کلیدی: دولت, همدلی, همزبانی, اخلاق, ارزش سازمانی

ارجاع به مقاله
رحیمی غ., & خضرلو ع. ا. (1397). چالش های مدیریت دولتی در حوزه اخلاق و ارزش های سازمانی با رویکرد دولت و ملت همدلی و همزبانی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(5), 110-115. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/59

  • دفعات مشاهده مقاله: 214
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 189