بررسی نقش پاسخگویی و تاثیر آن بر مدیریت توسعه پایدار

  • غلامرضا رحیمی 1
  • قربانعلی ایمان پور 2
  • 1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
  • 2 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 4 (1397) , صفحه 115-123
چاپ شده: 1397-02-12

چکیده

پاسخگویی مسئله ای مهم و چالش آور است و یکی از متداول ترین معیار ها برای ارزیابی (( مردم سالاری )) خدمات عمومی ، تحقق پاسخگویی عمومی است. پاسخگویی با ایجاد شفافیت موجب از بین رفتن شکاف میان مسئولین و مردم و یا حاکمیت کنندگان و حاکمیت شوندگان می شود. هارلو  معتقد است  که پاسخگویی به عنوان ابزاری برای تحقق مشارکت، عمل می نماید و  بوونز اعتقاد دارد که پاسخگویی تصویری از عدالت، برابری ، اعتماد و انصاف است. یکی از الزامات توسعه پایدار این است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر ، ظرفیت پاسخگویی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد. توسعه پایدار از نظر مفهومی بحث جدیدی نیست اما به عنوان چارچوب نظری پدیده نوینی است. توسعه پایدار برآورنده نیازها و آرمان های انسان ها در حال و آینده است . در توسعه پایدار ، انسان مرکز توجه است و توسعه حقی است که باید به صورت مساوی نسل های کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهد. پایداری در توسعه نوعی نوعی عدالت توزیعی است یعنی نقسیم عادلانه فرصت های توسعه بین نسل ها. از بین الگو های پاسخگویی ، الگوی پاسخگویی فراپارادایمی ، نوعی نگرش در پارادایم جدید مدیریت به وجود آورده که به جای مدیریت حاکمیت به حاکمیت مدیریت می پردازند و دولت ها  در جایگاه ، هدایتگر  و ناظر ، عمل می کنند  تا آن سه ارزش اصلی (معاش زندگی ، اعتماد به نفس و آزادی) که پایه فکری و رهنود عملی در راستای تعالی ملت ها است دست یافتنی و محقق شود.

کلمات کلیدی: پاسخگویی, پاسخگویی فرا پارادایمی, مسئولیت, توسعه پایدار

ارجاع به مقاله
رحیمی غ., & ایمان پور ق. (1397). بررسی نقش پاسخگویی و تاثیر آن بر مدیریت توسعه پایدار. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 2(4), 115-123. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/48

  • دفعات مشاهده مقاله: 32
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 41