شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش سازمان به کارآفرینی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی پارس)

  • شهریار دادبخش 1
  • حسن رنگریز 2
  • سلطانعلی شهریاری 3
  • سعید موسی زاده اورنج 4
  • 1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
  • 2 دانشیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
  • 3 استادیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
  • 4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 12 (1399) , صفحه 42-60
چاپ شده: 1399-01-26

چکیده

کارآفرینی سازمانی به عنوان مقوله ای که می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا با محیط سازگار بوده و از فرصتهای آن استفاده کرده و از تهدیدات آن دوری کنند، پا به عرصه گذاشت. اما اینکه چه عواملی در روند کارآفرین شدن سازمان مؤثر هستند و همچنین کدام یک از این عوامل از اهمیت بالایی برخوردار هستند، مواردی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. مدل سه شاخگی راهی بود که به وسیله آن، عوامل استخراج شده طبقه بندی شدند و سه معیار اصلی و بیست زیرمعیار برای این پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، روش به کارگیری شده برحسب هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. پرسشنامه مقایسات زوجی با نظر اساتید طراحی شد و خبرگان متخصص در این زمینه و همچنین مدیران ارشد شرکت مورد مطالعه معیار و زیرمعیارها را مورد مقایسات زوجی قرار دادند. در رابطه با معیار­ها، عوامل زمینه­ای با 153/0 بیشترین وزن نهایی را دارا شدند. در زیر­معیار­های عامل ساختاری، راهبرد(073/0)، ساختار سازمانی(07/0) و فرآیند­ها(068/0) سه زیر­معیاری بودند که در رتبه­بندی بیشترین وزن­ها را داشتند. زیر­معیار­های عامل رفتاری نیز مورد مقایسات زوجی قرار گرفت و در نهایت زیر­معیار­های آموزش با وزن 097/0، انگیزش با وزن 094/0 و فرهنگ سازمانی با وزن 085/0 در رتبه­های برتر قرار گرفتند. در مورد زیر­معیار­ها عامل زمینه­ای نیز نتایج به این صورت بود: بستر قانونی با وزن 09/0، زیر­ساخت­ها با وزن084/0و بازار با وزن 082/0 زیر­معیار­هایی بودند که سه وزن بیشتر رتبه­بندی را به خود اختصاص دادند.

کلمات کلیدی: کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، مدل سه شاخه، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

ارجاع به مقاله
دادبخش ش., رنگریز ح., شهریاری س., & موسی زاده اورنج س. (1399). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش سازمان به کارآفرینی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی پارس). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 4(12), 42-60. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/351

  • دفعات مشاهده مقاله: 188
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 157