بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر بهره وری منابع انسانی در ستاد پلیس پیشگیری ناجا (مطالعه موردی: کارکنان ناجا تهران)

  • سعید موسی زاده اورنج 1
  • نسرین عمرانی 2
  • 1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • 2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 73-89
چاپ شده: 1398-10-17

چکیده

مدیریت کیفیت جامع TQMیک مفهوم کلی است که سبب بهبود مستمر در سازمان شده و هدف آن فرایند بهینه ­سازی کارکنان و تمرکز بر نیاز مشتریان است که به کارگیری مدیریت کیفیت جامع نقش مهمی در عملکرد و بهره ­وری شرکت­ها و سازمان­ها ایفا می کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری منابع انسانی در ستاد پلیس پیشگیری ناجا در تهران  می باشد. در این پژوهش، روش به کارگیری شده برحسب هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری، توصیفی و تحلیلی می ­باشد. داده­ های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش­نامه جمع­ آوری و به کمک نرم­ افزارSPSS23  و با استفاده از روش OLS مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری نیروي انسانی ستاد پلیس پیشگیری تهران می ­باشد که به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شده ­اند. یافته­ های پژوهش نشان می ­دهد که عوامل مؤثر بر بهره­ وری نیروی انسانی: مدیریت کیفیت جامع، رهبری، برنامه ­ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، شناسایی و آموزش کارکنان، توانمندی و کار تیمی، تجزیه­ و تحلیل کیفیت، بیمه کیفیت و پیامدهای بهبود کیفیت با بهره ­وری رابطه مثبت دارند، که از بین این عوامل  بهبود کیفیت و مدیریت کیفیت جامع با ضریب رگرسیون 0.66 و 0.64 رابطه مثبت ­تری نسبت به سایر عوامل دارند. بنابراین باتوجه به جایگاه سازمانی پلیس پیشگیری ناجا در نظام امنیتی کشور،ایجاد یک نظام مدیریت کیفیت جامع و شناسایی ابعاد آن برای مدیریت بهتر و کارآمدتر در راستای افزایش بهره­ وری و اثربخشی از ضروریات اجتناب­ ناپذیر می ­باشد.

کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، اثربخشی، منابع انسانی، بهره وری، ستاد پلیس پیشگیری ناجا

ارجاع به مقاله
موسی زاده اورنج س., & عمرانی ن. (1398). بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر بهره وری منابع انسانی در ستاد پلیس پیشگیری ناجا (مطالعه موردی: کارکنان ناجا تهران). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 73-89. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/286

  • دفعات مشاهده مقاله: 337
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 179