بررسی تاثیر مدیریت سود بر تداوم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • فرزین خوشکار 1
  • علی آرش شیبانی 2
  • زهرا خلج 3
  • 1 مدرس گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 18-34
چاپ شده: 1398-11-05

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت سود بر تداوم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا  1396  است. در این تحقیق هدف تعیین میزان رابطه متغیرها است. برای این منظور بر حسب مقیاس اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود. انجام پژوهش در قالب قیاسی استقرایی صورت می گیرد و اطلاعات آن از نوع رویدادی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و براورد الگوی مورد نظر تحقیق، از روش داده های تابلویی استفاده شده است.

این پژوهش اساساً توصیفی و تحلیلی است که از داده های ثانویه مربوط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ایران استفاده نموده است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش نیز نرم افزار Eviwes10 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام خواهد گرفت. در قسمت آمار توصیفی، شاخص های آماری همانند انحراف معیار برای متغیرهای تحقیق اورده می شود. در قسمت آمار استنباطی، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن ارائه می شود. در نهایت نیز، الگوی تحقیق بر اساس روش داده های پانلی براورد می گردد. در این مقاله فرضیه :مدیریت سود از طریق کاهش غیر طبیعی هزینه های اختیاری با تداوم سود به صورت منفی در ارتباط است، مطرح شده است . نتایج داده های آماری نشان داد که مدیریت سود از طریق کاهش غیر طبیعی هزینه های اختیاری ارتباط منفی و معناداری با تداوم سود دارد.

کلمات کلیدی: مدیریت سود, تداوم سود, بورس اوراق بهادار

ارجاع به مقاله
خوشکار ف., شیبانی ع. آ., & خلج ز. (1398). بررسی تاثیر مدیریت سود بر تداوم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 18-34. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/303

  • دفعات مشاهده مقاله: 272
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 274