رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی

  • فرزین خوشکار 1
  • سهیلا رستمی 2
  • مهناز خنده 3
  • 1 مدرس گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 35-51
چاپ شده: 1398-11-05

چکیده

گزارشگری مالی به‌طور مستقیم رو بازار سرمایه اثرگذار است. حق‌الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به گزارشهای مالی است. اگرچه حق‌الزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت بالاتر نیست . نتایج پژوهشهای مرتبط با حق الزحمة غیرعادی حسابرسی نیز به شکل‌های مختلفی در ادبیات حسابداری وجود دارد که این نتایج بیانگر پیچیدگی و نامشخص بودن تفسیر حق الزحمة حسابرسی و رابطه آن با گزارشگری مالی  است. هدف این پژوهش بررسی  رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت‌های مالی 119 شرکت در بازه زمانی 1396-1392 می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی میباشد  و براي تجزيه و تحليل فرضیه­ از تحليل پانلي  با روش اثرات ثابت کمک گرفته شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد که بین حق الزحمه حسابرسی و  کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار و منفی وجود دارد.

کلمات کلیدی: کیفیت سود, حق الزحمه حسابرسی, کیفیت گزارشگری مالی

ارجاع به مقاله
خوشکار ف., رستمی س., & خنده م. (1398). رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 35-51. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/292

  • دفعات مشاهده مقاله: 324
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 194