بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ادراک توانمندسازی آموزگاران منطقه تبادکان مشهد

  • ناهید یساول 1
  • رویا افراسیابی 2
  • 1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران
  • 2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 34-52
چاپ شده: 1398-10-09

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ادراک توانمندسازی آموزگاران منطقه تبادکان مشهد در سال تحصیلی 1397-1398 انجام گرفته است. این تحقیق از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه آموزگاران مقطع ابتدایی منطقه تبادکان مشهد به تعداد 814 (373 زن، 441 مرد) نفر است. نمونه با استفاده از جدول کرجسی – مورگان شامل 265(121زن و 144مرد) نفر آموزگار مقطع ابتدایی به روش  تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل، پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون(2000) و توانمندسازی اسپریدزر (1995) می­باشد. داده­ها با استفاده از آزمون­هاي t مستقل، ضريب همبستگي پيرسون،  تحلیل واریانس یک راهه به کمک نرم افزار آماری22 spss تحلیل شد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانى با اداراک توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد(0.01p< و0.212r=). یعنی با ارتقاء فرهنگ سازمانی آموزگاران احساس شایستگی و استقلال و اعتماد آنها را افزیش می­یابد و  بین فرهنگ سازمانی و اداراک توانمند سازمانی آموزگاران به لحاظ جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه خدمت تفاوت وجود دارد جنسیت و میزان تحصیلات و سابقه شغلی تفاوتی در ارتقاء یا کاهش فرهنگ سازمانی و توانمندسازی اموزگاران ندارد.

کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، اداراک توانمندسازی، آموزگاران

ارجاع به مقاله
یساول ن., & افراسیابی ر. (1398). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ادراک توانمندسازی آموزگاران منطقه تبادکان مشهد. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 34-52. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/265

  • دفعات مشاهده مقاله: 348
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 178