ارزیابی آموزش‌وپرورش مشهد بر اساس سرمایه فکری کارکنان با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA)

  • ناهید یساول 1
  • رویا افراسیابی 2
  • 1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران
  • 2 استادیار کروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 35-48
چاپ شده: 1398-12-05

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی آموزش‌وپرورش شهر مشهد بر اساس سرمایه فکری کارکنان با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) است. از این رو ابتدا با مطالعه مبانی نظری، 33 مؤلفه در قالب 4 بُعد شناسایی شد و در اختیار متخصصان سازمان قرار گرفت. برای غربال مؤلفه‌ها از شاخص CVR استفاده شد. بر این اساس، 10 مؤلفه در قالب 3 بُعد انتخاب شدند. سپس این مؤلفه‌ها در قالب پرسشنامه مخصوص تکنیک IPA در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. مؤلفه‌ها در چهار ربع نمودار IPA قرار گرفتند. در ربع اول مؤلفه‌های «رضایت کارکنان»، «سیستم‌ها و برنامه‌ها»، «فرهنگ سازمانی»، «یادگیری سازمانی» و «توسعه زیرساخت‌ها» قرار گرفتند. اینها مؤلفه‌هایی هستند که اهمیت زیادی برای پاسخ‌دهندگان دارند اما سازمان در این مؤلفه‌ها عملکرد ضعیفی دارد. در ربع دوم مؤلفه «فرآیندها و ساختارها» قرار گرفته است که هم برای پاسخ‌دهندگان اهمیت بالایی دارد و هم سازمان در این حوزه عملکرد خوبی دارد. در ربع سوم مؤلفه «توسعه شبکه‌های تحقیق‌وتوسعه» گرفته است که هم برای پاسخ‌دهندگان اهمیت پایینی دارد و هم سازمان در این حوزه عملکرد ضعیفی دارد. در ربع چهارم مؤلفه‌های «تجربه و تخصص»، «تعهد» و «سرمایه فنی» قرار دارند که از نظر پاسخ‌دهندگان اهمیت پایینی دارند، اما سازمان عملکرد بالایی در این مؤلفه‌ها دارد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که «سیستم‌ها و برنامه‌ها» مهمترین مؤلفه‌ای است که برای نمونه آماری اهمیت دارد اما عملکرد سازمان در آن ضعیف است و باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد.

کلمات کلیدی: ارزیابی، سرمایه فکری کارکنان، IPA

ارجاع به مقاله
یساول ن., & افراسیابی ر. (1398). ارزیابی آموزش‌وپرورش مشهد بر اساس سرمایه فکری کارکنان با استفاده از تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 35-48. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/317

  • دفعات مشاهده مقاله: 205
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 171