بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد بحران در آتش‌سوزی ساختمان‌های بلند کلان شهر رشت و ساختمان های قدیمی در بازار رشت

  • مصطفی سرور 1
  • 1 کارشناس پیشگیری سازمان آتش نشانی رشت
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 1265-1276
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

در سال های اخیر با توجه به پیچیدگی عوامل ساختاری متعدد در حوادث ناگوار آتشسوزی، یکی از مهم ترین مسائل درراستای ارتقاء ایمنی شهری بحث آتشسوزی ساختمان های بلند است که با توجه به کثرت آن ها در شهر رشت، طبق آخرین آمار تعداد 273 ساختمان بلند ثبت شده است. نظر به اینکه کلانشهر رشت در بسیاری موارد، از بحث اقدامات پیشگیرانه حین مواجهه با آتشسوزی تا بسیاری عوامل دیگر در راستای تسهیل روند خدمات رسانی آتش-نشانان با بسیاری از کشورهای جهان متفاوت است و متأسفانه در سانحه ناگوار پلاسکو شاهد جان باختن ۲۲ تن از هم وطنان و ۱۳ تن از آتشنشانان غیور سازمان آتش نشانی بودیم، بر آن شدیم با کمک افراد متخصص عوامل تأثیرگذار بر آتش سوزی ساختمان بلند را که ایجاد بحران میکند شناسایی نماییم تا در راستای بهبود شرایط فعلی و ارتقاء ایمنی شهری گامی مؤثر برداریم. برای استخراج مطالب موردنظر در این روش کیفی از تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با مدیران صاحبنظر سازمان آتش نشانی رشت بهره گرفتیم. درنهایت با بررسی داده ها در گروه کانونی، موارد ذیل به عنوان عوامل تأثیرگذار بر روند ایجاد بحران در آتش سوزی ساختمانهای بلند یافت گردید: قوانین و مقررات ملی ساختمان، نوع تصرف و همچنین متصرفین ساختمان، بازدیدهای به عمل آمده از ساختمان، مدیریت عملیات و رویه های عملیاتی استاندارد، فرهنگ ایمنی، آموزش ایمنی شهروندی، گروه های واکنش سریع مردمی، موقعیت مکانی ایستگاههای آتش نشانی، عرض معابر و دسترسی های شهری، بافت و ساختار شهری، تعاملات و زبان مشترک بین سازمان آتش نشانی و سایر نهادهای ذیربط، الزامات قضایی باهدف حمایت از سازمان آتش نشانی، هوشمند سازی مدیریت شهری، فنّاّوری های نوین در تجهیزات آتشنشانی و بهبود مستمر مهارت آتش نشانان.

کلمات کلیدی: بحران، ساختمان بلند، آتش سوزی، فرهنگ ایمنی، ایمنی شهری

ارجاع به مقاله
سرور م. (1402). بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد بحران در آتش‌سوزی ساختمان‌های بلند کلان شهر رشت و ساختمان های قدیمی در بازار رشت. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 1265-1276. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2503

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0