نظریه سازمان شدگی

  • محمدیاسین زینلی 1
  • 1 کارشناسی ترجمه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 1971-1979
چاپ شده: 1402-09-30

چکیده

سازمان‌ها اغلب به گونه‌ای رفتار می‌کنند که منطق اقتصادی یا هنجارهای رفتار عقلانی را به چالش می‌کشند و نظریه سازمان شدگی الگویی برای درک آن ارائه می‌دهد. سادبی (2010) فکر می کند که نظریه سازمان شدگی باید به چهار حوزه بپردازد: (1) نقش های سازمان، (2) گفتمان فرآیندها و اثرات نهادی، (3) فرآیندهایی که توسط آن نهادها ایجاد، حفظ و نابود می شوند، و (4) فضا، دیدگاه شناختی از نقش ها و مرزهای آنها، و اینکه چگونه اینها بر رفتار در سازمان ها تأثیر می گذارند. شرکت‌های تجاری عمومی نتایج زیبایی‌شناختی یا انسانی و همچنین محصولات اقتصادی تولید می‌کنند (گاگیلاردی 1996). نظریه سازمان شدگی می‌تواند بر چگونگی درک فرآیندهایی که در درون سازمان‌ها اتفاق می‌افتد و از طریق آن ایده‌های زیبایی‌شناختی و انسان‌گرایانه رخ می‌دهند، تمرکز کند. تئوری سازمان شدگی به این موضوع می پردازد که چگونه سازمان ها به فعالیت های تولیدی معنا می دهند، چگونه بازیگران در داخل سازمان های فعال اقتصادی، شیوه های انسانی و زیبایی شناختی را درک و توجیه می کنند. سازمان ها به عنوان سیستم های تفسیری به رویدادها و فرآیندها و نتایج سازمانی معنا می بخشند.

کلمات کلیدی: سازمان، الگو، فرایند، رفتار

ارجاع به مقاله
زینلی م. (1402). نظریه سازمان شدگی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 1971-1979. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2411

  • دفعات مشاهده مقاله: 1
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 4