شناسایی، تحلیل و بررسی مهمترین الگوهای مدیریت منابع انسانی

  • مرضیه رستمی 1
  • 1 لیسانس مدیریت بازرگانی و فوق لیسانس حقوق خصوصی، رئیس اداره منابع انسانی شهرداری داراب
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 409-421
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

به عقیده اغلب نظریه پردازان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، داشتن منابع انسانی حرفه ای سلاح اصلی میدان رقابت خواهد بود. هر دولتی که بتواند توان علمی و عملی منابع انسانی خود را بهتر سازماندهی کند آینده را از آن خود کرده است. باید متخصصان منابع انسانی برای تحقیق رویه های جهانی شدن با فراهم ساختن شرایط و بستر سازی مطلوب برای آمادگی تغییر چه از لحاظ روحی، روانی و چه از لحاظ فکری، عقلانی برنامه ریزی نمایند تا با افزایش توان روحی، عقلانی و عملی منابع انسانی و با اتکاء به شایستگی های ایشان وارد عرصه جهانی شویم و قابلیت های گسترده خود را عرضه نمائیم. برنامه ریزان منابع انسانی باید همواره بر بسیاری از ارزشهای دست ساخته ی سازمان، بررسی و تجدید نظر اساسی داشته باشند و ارزشهای جدید را بنا نهاده و آنها را با دنیای در حال تحول فعلی منطبق سازند. امروزه میزان موفقیت سازمانها را دانش مدیریت بکار گرفته شده در آنها، تعیین می کند لذا ضروری است متخصصان دانش مدیریت منابع انسانی کشور با ارائه ابزارهای مدیریتی نوین که قادر باشد با کاربست استراتژی ارتقای فرآیند کیفیت منابع انسانی، فرآیندهای اصلی و اساسی سازمان را شناخته و با برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر شاخص گزینی، استاندارد کردن شاخص ها و کیفیت بخشی استانداردها، پاسخگوی نیازمندیهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای صنعتی و خدماتی باشند و گامی اساسی در بومی سازی این مهم بردارند.

کلمات کلیدی: منابع انسانی، شهرداری، الگو

ارجاع به مقاله
رستمی م. (1402). شناسایی، تحلیل و بررسی مهمترین الگوهای مدیریت منابع انسانی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 409-421. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2355

  • دفعات مشاهده مقاله: 19
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 27