شناسایی پیشران های موثر بر هراس از تصمیم گیری در مدیران فدراسیون های ورزشی

  • طیبه سادات زرگر 1
  • سعید زکالوند 2
  • 1 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت¬بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 1-11
چاپ شده: 1402-11-20

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی پیشران های موثر بر هراس از تصمیم گیری در مدیران فدراسیون های ورزشی بود. پژوهش حاضر پژوهشي توصيفي از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران ارشد و میانی فدراسیون های ورزشی کشور بود که با توجه به آمار سال 1401 تعداد 140 نفر بودند که نمونه آماری به روش تصادفی ساده و به تعداد 103 نفر براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. پس از توزیع پرسشنامه محقق ساخته در بین افراد نمونه، تجزیه و تحلیل داده­ها با روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم افزار اسمارت پی­ال­اس استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی بر بر هراس از تصمیم گیری در مدیران فدراسیون های ورزشی تاثیر مثبت معنادار دارند. بنابراین، پیشنهاد می­شود عوامل فردی، سازمانی و محیطی به عنوان عوامل ایجاد کننده هراس در تصمیم گیری مدیران فدراسیون­های ورزشی با برگزاری دوره­های توانمندسازی برای مدیران کنترل شوند.

کلمات کلیدی: عوامل فردی، سازمانی، محیطی، هراس در تصمیم گیری، مدیران فدراسیون های ورزشی

ارجاع به مقاله
زرگر ط. س., & زکالوند س. (1402). شناسایی پیشران های موثر بر هراس از تصمیم گیری در مدیران فدراسیون های ورزشی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 1-11. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2300

  • دفعات مشاهده مقاله: 81
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 81