بررسی تاثیر کیفیت منابع انسانی، ارزیابی عملکرد و مشوق ها بر بهره وری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)

  • اسماعیل کمالی راد 1
  • ویدا مزارعی 2
  • 1 استادیار مدیریت، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 1029-1043
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

امروزه عدم استفاده بهینه از منابع یکی از مهمترین دغدغه­های مدیران محسوب می­شود. بهره­وری در جهان رقابتی کنونی در کلیه زمینه­ها رشد و افزایش یافته و سازمانی­هایی در دنیای امروز هستند که به بهترین وجه ممکن از نیروهای انسانی خود بهره برده و بیشترین و بهترین عملکرد را داشته اند. از سوی دیگر چیزی که باعث عدم ارتقای بهره­وری نیروی کار و سازمان­ها می­شود نظام‌های ارزیابی عملکرد و مشوق­هایی است که فاقد کارایی لازم باشند. هدف پژوهش بررسی تاثیر کیفیت منابع انسانی، ارزیابی عملکرد و مشوق­ها بر بهره­وری کارکنان است. روش پژوهش از جهت هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. گردآوری داده به واسطه پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است و نمونه آماری پژوهش 366 نفر از کارکنان با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و SMART PLS انجام شد. نتیجه فرضیه­های پژوهش نشاندهنده آن است که کیفیت منابع انسانی بر بهره­وری با مقدار آماره تی(401/7)، ارزیابی عملکرد بر بهره­وری با مقدار آماری تی(958/3)، مشوق­ها بر بهره­وری با مقدار آماری تی(053/7)تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین کیفیت منابع انسانی بر مشوق­ها با مقدار آماره تی(996/2)، ارزیابی عملکرد بر مشوق­ها با مقدار آماره تی(661/6) تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: کیفیت منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، مشوق ها، بهره وری کارکنان

ارجاع به مقاله
کمالی راد ا., & مزارعی و. (1402). بررسی تاثیر کیفیت منابع انسانی، ارزیابی عملکرد و مشوق ها بر بهره وری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 1029-1043. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2290

  • دفعات مشاهده مقاله: 4
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 1