تاثیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار شرکت های زیر مجموعه فولاد مبارکه

  • مسلم یزدانی 1
  • سعید لندران اصفهانی 2
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش عملکرد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، مبارکه، ایران
  • 2 استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، مبارکه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 981-999
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

با توجه روزافزون به محیط زیست، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت محصولات به هدف کسب و کارهای مختلف تبدیل شده است. اکنون تمرکز بر تولید سبز از توسعه محصول تا مدیریت هر مرحله از چرخه عمر محصول است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار شرکت های زیر مجموعه فولاد مبارکه می‏باشد. روش تحقيق از نظر اجرا توصيفي- پيمايشي و از نظر ماهیت همبستگی است و در زمره مطالعات میدانی قرار دارد. اين تحقيق از نظر طبقه‏بندی بر مبنای هدف، از نوع كاربردي است. جهت سنجش روایی از نظر استاد راهنما، اساتید گروه صاحب‏نظران استفاده شده است. جهت سنجش پايايي ابزار اندازه‏گيري از آلفاي كرونباخ، استفاده شده است که مقدار آن 962/0 شده است. جامعه آماری تحقیق مدیران ارشد شرکت های زیر مجموعه فولاد مبارکه می‏باشد. در این تحقیق پرسشنامه از نوع محقق ساخته می‏باشد. برای تجزیه تحلیل داده‏ها از نرم‏افزارPls و Spss استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، فرضیه های اول تا پنجم پژوهش تایید می­شوند. فرضیه سوم مبتنی بر اینکه «تولید سبز بر عملکرد پایدار شرکت تأثیر معناداری دارد»، با مقدار 208/0 دارای بیشترین ضریب مسیر و فرضیه دوم مبتنی بر اینکه «خرید سبز  بر عملکرد پایدار شرکت تأثیر معناداری دارد» با ضریب 091/0 داری کمترین ضریب مسیر بودند. نتایج نشان داد  که هرچه شرکت بتواند از شیوه های طراحی زیست محیطی  (استفاده کارآمد از منابع انرژی دوستانه در فرآیند تولید) برای کنترل مخاطرات زیست محیطی فرآیند تولید استفاده کنند بهتر می تواند کارایی و بهره وری شرکت ها را افزایش دهد.

کلمات کلیدی: تولید سبز، خرید سبز، عملکرد پایدار، طراحی سبز، سیستم اطلاعات سبز

ارجاع به مقاله
یزدانی م., & لندران اصفهانی س. (1402). تاثیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار شرکت های زیر مجموعه فولاد مبارکه. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 981-999. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2279

  • دفعات مشاهده مقاله: 4
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 1