تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی با در نظر گرفتن نقش همگنی صنعت و تخصص صنعت حسابرس

  • مجید نجفی 1
  • سعید آقاسی 2
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 1177-1196
چاپ شده: 1402-12-23

چکیده

قابلیت مقایسه صورت های مالی یکی از مهمترین ویژگی های کیفی مشخص شده در استانداردهای حسابداری می باشد. این انتظار می رود که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی تاثیرگذار باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی با در نظر گرفتن نقش همگنی صنعت و تخصص صنعت حسابرس می باشد. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این سه فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه‌ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1394 لغایت 1400 انتخاب گردید. برای تجزیه ‌و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ‌ها از مدل‌های رگرسیون چند متغیره به روش دادهای ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی تاثیر معناداری بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی دارد. همچنین نتایج نشان داد که همگنی صنعت اثر تعدیلی بر ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی دارد. سایر نتایج نشان داد که تخصص صنعت حسابرس نیز اثر تعدیلی بر ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی دارد

کلمات کلیدی: قابلیت مقایسه صورت های مالی، قیمت گذاری خدمات حسابرسی، همگنی صنعت، تخصص صنعت حسابرس

ارجاع به مقاله
نجفی م., & آقاسی س. (1402). تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی با در نظر گرفتن نقش همگنی صنعت و تخصص صنعت حسابرس. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 1177-1196. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2276

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0