آموزش و بهسازی منابع انسانی برای ایجاد تحول در سازمان های دولتی

  • علی اکبر جعفری 1
  • 1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 828-840
چاپ شده: 1402-09-30

چکیده

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان درانجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی ومحیط، به طور موثر فعالیت هایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. یکی از عوامل مهمی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهره وری دارد و می تواند نقش مؤثری در افزایش آن ایفا نماید، آموزش است. فنون و طرح های جدید ارتقاء بهره وری نمی تواند بدون پرسنل آموزش دیده، ایجاد وبکارگرفته شود. نیروی انسانی براساس امکانات، مهارتها، دانش ونگرش خویش که ازآموزش کسب کرده است، درطی مراحل مختلفی می تواند نقش بسزایی در بهبود و افزایش بهره وری داشته باشد. این تحقیق با هدف بررسی آموزش و بهسازی منابع انسانی برای ایجاد تحول در سازمان های دولتی انجام شده است. روش تحقیق ازلحاظ ماهیت روش توصیفی وازجهت هدف کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای با جستجوی اینترنتی بهره برداری از منابع معتبر علمی شامل کتب و مقالات علمی پژوهشی و ترویجی می باشد. اساس نتایج نشان می دهد یکی ازدلایل پایین بودن بهره وری درجامعه این است که آموزش که نتیجه مستقیم آن، ارتقای سطح علمی و تخصصی شاغلان درسازمان های مختلف است، به فراموشی سپرده شده است. حال آنکه درجهان رقابتی امروز، بی شک یکی از ابزارهای بسیار مهم در ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به اهداف و رسالت های تعریف شده برای آن، برنامه ها ورویکردهای نوین آموزش است. بسیاری از سازمان ها آموزش را هزینه تلقی می نمایند وبه همین منظور بودجه اندکی را به امرآموزش نیروی انسانی اختصاص می دهندکه این طرز تفکراشتباه باعث عقب ماندگی سازمان از فناوری و دانش روز شده است. آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری در زمینه تحقق اهداف سازمانی می باشد. یافته های تحقیق نشان میدهد برای رسیدن به بهره وری کارکنان درسازمان برنامه ریزی شود و این فرصت به کارکنان داده شود تااز طریق آموزش و یادگیری بتوانند خلاقیت ها و استعدادهای خود را بروز دهند ودر ادامه طرح ها و در راستای تحقق اهداف سازمان ها، با مدیران مشارکت داشته باشند. در این مقاله تلاش بر این است که اهمیت وجایگاه آموزش و بهسازی نیروی انسانی را در ایجاد تحول سازمان های دولتی بررسی نماییم.

کلمات کلیدی: آموزش و بهسازی منابع انسانی، تحول، سازمان های دولتی

ارجاع به مقاله
جعفری ع. ا. (1402). آموزش و بهسازی منابع انسانی برای ایجاد تحول در سازمان های دولتی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 828-840. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2273

  • دفعات مشاهده مقاله: 83
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 69