بررسی اثرپذیری نگهداشت وجه نقد از ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران

  • رضا مرتضی زاده 1
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد رودسر و املش، دانشگاه آزاد اسلامی، رودسر، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 724-738
چاپ شده: 1402-09-30

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثرپذیری نگهداشت وجه نقد از ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباطات مالی شرکت‌های نمونه را مورد ارزیابی قرار داده است. این تحقیق، به عنوان یک تحقیق همبستگی، با استفاده از مدل‌های رگرسیون در نرم‌افزار ایویوز متغیرهای مختلف را تحلیل نموده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1395 تا 1401 می‌شود. با بهره‌گیری از روش حذف سیستماتیک، نمونه‌هایی از این شرکت‌ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که ساختار مالکیت سهامداران کنترل‌کننده با تأثیر غیرخطی معناداری بر نگهداشت وجه نقد شرکت مواجه است. همچنین، هزینه نمایندگی نیز تأثیر معناداری بر رابطه غیرخطی مالکیت سهامداران کنترل‌کننده و نگهداشت وجه نقد شرکت اعمال می‌کند.

کلمات کلیدی: هزینه نمایندگی، ساختار مالکیت، نگهداشت وجه نقد، بورس اوراق بهادار تهران

ارجاع به مقاله
مرتضی زاده ر. (1402). بررسی اثرپذیری نگهداشت وجه نقد از ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 724-738. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2265

  • دفعات مشاهده مقاله: 81
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 84