کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب بهترین محل اجرای پروژه های صنعتی به روش آنتروپی شانون و کوپراس

  • زهرا نژادحیدری 1
  • معصومه رئیس زاده 2
  • زهرا یزدان پرست 3
  • محمود قیومی 4
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، گرایش مدیریت پروژه، دانشگاه زند شیراز، شیراز، ایران
  • 2 دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع،گرایش مدیریت پروژه، دانشگاه زند شیراز، شیراز، ایران
  • 4 استاد و مدیر گروه، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه زند شیراز، شیراز، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 1445-1458
چاپ شده: 1402-07-30

چکیده

کیفیت انجام یک پروژه تاثیر بسزایی در پیاده سازی مهندسی ارزش در یک سازمان دارد و کارفرماییان سعی در افزایش ارزش پروژه های صنایع خود را دارند از این روبا توجه به هزینه های بالا، تعدد ذینفعان و عوامل طرح و نیاز به ایده های نو در حل مسایل نو و چیره شدن بر محدودیت های متعدد در پروژه ها، مهندسی ارزش می تواند روشی كارا و اثرگذار باشد که با بهره گیری از این روش می توان ضمن كاهش هزینه های طول دوره عمر به افزایش كارایی و كیفیت این پروژه ها كمک نمود. در این پژوهش با توجه به انتخاب سه محل ( شماره 1، شماره 2 و شماره 3) و اجرای پروژه ی ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه پودر های پروتئینی به وزن دهی با استفاده از روش آنتروپی شانون و رتبه بندی آن به وسیله ی روش کوپراس پرداختیم که با توجه به نتایج بدست آمده از این مقاله می توان دریافت که اجرای پروژه ی نام برده شده در محل شماره ی 1 ارزش بیشتری دارد و مقرون به صرفه تر است.

کلمات کلیدی: مهندسی ارزش، پروژه، هزینه و کیفیت

ارجاع به مقاله
نژادحیدری ز., رئیس زاده م., یزدان پرست ز., & قیومی م. (1402). کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب بهترین محل اجرای پروژه های صنعتی به روش آنتروپی شانون و کوپراس. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 1445-1458. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2185

  • دفعات مشاهده مقاله: 19
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 23