تبیین همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان در بیمارستان‌های تامین اجتماعی استان زنجان

  • محمدرضا معنوی امین 1
  • فتاح میکاییلی 2
  • محمد تقی تقوی فرد 3
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
  • 2 استاد بازنشسته گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • 3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 35-51
چاپ شده: 1402-07-03

چکیده

در دنیای پر از نوسانات و تغییرات امروز، موفقیت سازمان‌ها به شدت به اتحاد و همسویی تمامی اجزای سازمان در راستای اهداف استراتژیک خود وابسته است. با توجه به سرمایه‌گذاری قابل توجهی که سازمان‌ها اکنون در زمینه فناوری اطلاعات انجام می‌دهند، استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود، بسیار حیاتی است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی ‌های بیمارستان‌‌های تامین اجتماعی استان زنجان، انجام شده است. همچنین در این تحقیق، میزان همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با استراتژی‌‌های سازمانی در بیمارستان‌های تامین اجتماعی استان زنجان ارزیابی شده است. نمونه‌گیری از مدیران بیمارستان‌های تامین اجتماعی استان با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. برای تحلیل داده‌ها، دو نرم افزار SPSS و PLS به کار گرفته شده و تحلیل‌های توصیفی و استنباطی انجام گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بیمارستان‌های تامین اجتماعی در سطح چهارم از همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار قرار دارند. بر اساس این نتایج، چشم‌انداز و استراتژی برای بهبود سطح همسویی استراتژیک در این سازمان‌ها، حرکت به سوی سطح پنجم همسویی استراتژیک می‌باشد. به این منظور، نیاز به تدوین استراتژی‌های جزئی مناسبی جهت ارتقای سطح همسویی استراتژیک در این سازمان‌ها وجود دارد.

کلمات کلیدی: همسویی استراتژی فناوری اطلاعات، استراتژی سازمان، سطح همسویی، همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات

ارجاع به مقاله
معنوی امین م., میکاییلی ف., & تقوی فرد م. ت. (1402). تبیین همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان در بیمارستان‌های تامین اجتماعی استان زنجان. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 35-51. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2138

  • دفعات مشاهده مقاله: 259
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 195