روش‌شناسی کاربرد منطق فازی در بررسی رابطة بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران

  • نادر حساسی 1
  • سامان سامنی 2
  • 1 استادیار ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 2 (1396) , صفحه 57-67
چاپ شده: 1396-08-12

چکیده

نتایج حاصل از پژوهش حاضر که با استفاده از منطق فازی به دست آمده بیانگر آن است که هرچه در طیف سبک رهبري از رویکرد وظیفه مدار به سمت رویکردهاي رابطه مدار پیش می‌رویم مدیران از سطح هوش عاطفی بالاتري برخوردار می‌شوند، چرا که این گروه از مدیران این قابلیت را دارند که با درك اقتضائات و وضعیت محیطی سبک مناسب تعاملی را جهت هدایت و رهبري اثربخش سازمان در پیش گیرند. همچنین، براساس نتایج حاصله از نمونه آماري می‌توان دریافت که در سازمان نوسازی شهر همدان و شرکت‌های تابعه، در مدیران گرایش بیشتري به رویکردهاي رابطه مداری که متناسب با اقتضائات محیط پویا و رقابتی حاضر است، دیده می شود. همچنین، این واقعیت که 77%  افراد نمونه آماري، از حیث هوش هیجانی در سطح متوسط و بالاتر از آن قرار دارند، نوید آن را می دهد که بتوان به واسطه آموزش هاي هیجانی، مدیران را به قابلیت هاي رهبري رابطه مدار مبتنی بر هوش عاطفی مجهز کرد.

کلمات کلیدی: منطق فازی, هوش عاطفی, سبک رهبری استراتژیک

ارجاع به مقاله
حساسی ن., & سامنی س. (1396). روش‌شناسی کاربرد منطق فازی در بررسی رابطة بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(2), 57-67. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/20

  • دفعات مشاهده مقاله: 221
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 225