کاربرد منطق فازی در بررسی تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر خرید ناگهانی

  • نادر حساسی 1
  • سامان سامنی 2
  • مینا توتونچی 3
  • 1 استادیار ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 3 (1396) , صفحه 63-75
چاپ شده: 2019-08-02

چکیده

منطق فازی از منطق ارزش‌های «صفر و یک» نرم‌افزارهای کلاسیک فراتر رفته و درگاهی جدید برای دنیای علوم نرم‌افزاری و رایانه‌ها می‌گشاید، زیرا فضای شناور و نامحدود بین اعداد صفر و یک را نیز در منطق و استدلال‌های خود به کار برده و به چالش می‌کشد. تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه هاي رفتار مصرف کننده را تحت تأثیر قرار دهد. ­به کارگیري دانش رفتار مصرف­کننده در جهت توسعه­ي استراتژي بازاریابی، نوعی هنر است. براي همین تحلیل تأثیرهاي رفتار مصرف کننده بر استراتژیهاي بازاریابی، گامی فراتر از یک علم است و نوعی هنر به شمار می­آید. رفتار مصرف کننده شامل فرآیندهاي روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد فعالیت­هاي مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. در وراي هر عمل خرید یک فرآیند مهم تصمیم گیري نهفته است که باید بررسی شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر خرید ناگهانی بوده است.

کلمات کلیدی: منطق فازی, خرید ناگهانی, رفتار مصرف‌کننده

ارجاع به مقاله
حساسی ن., سامنی س., & توتونچی م. (2019). کاربرد منطق فازی در بررسی تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر خرید ناگهانی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(3), 63-75. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/29

  • دفعات مشاهده مقاله: 325
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 199