رابطه افشای ریسک و هموارسازی سود با ریسک شرکت

  • سید محسن محمدی نسب 1
  • قاسم بولو 2
  • 1 كارشناسي ارشد حسابداري مديريت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ایران
  • 2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 6 شماره 20 (1401) , صفحه 1-20
چاپ شده: 1401-01-06

چکیده

افشای ریسک و هموارسازی سود از استراتژی‌های مهم شرکت در مواجه با ریسک است. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین دو استراتژی افشای ریسک و هموارسازی سود در رابطه با سطوح ریسک شرکت است. به این منظور برای پاسخ به سوالات پژوهش مبنی بر اینکه رابطه افشای ریسک و هموارسازی سود بر سطح ریسک شرکت چگونه است، از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 117 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی سال‌های 1389 تا 1398 انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد رابطه مثبت و معنادار بین افشای ریسک و ریسک شرکت و بین سطح هموارسازی سود و ریسک شرکت وجود دارد. با افزایش ریسک شرکت به طرز معناداری میزان افشای ریسک و سیاست هموارسازی سود در شرکت‌های مورد بررسی افزایش می‌یابد. نتایج پژوهش برای سرمایه‌گذاران و هیئت مدیره شرکت‌ها که علاقه‌مند به درک استراتژی‌های گزارشگری جایگزین که مدیران هنگام مواجه با ریسک بالا انتخاب می‌کنند، مهم است. در مجموع نتایج پژوهش خلاء پژوهشی موجود در حوزه اهمیت استراتژی‌های افشای ریسک و هموارسازی سود بر سطح ریسک شرکت را پر می‌کند.

کلمات کلیدی: هموارسازی سود، افشای ریسک، ریسک شرکت

ارجاع به مقاله
محمدی نسب س. م., & بولو ق. (1401). رابطه افشای ریسک و هموارسازی سود با ریسک شرکت. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 6(20), 1-20. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1234

  • دفعات مشاهده مقاله: 286
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 168