رشت، کمربندی شهید بهشتی، خیابان شهید نظری، کوچه دهم، پلاک 305/1 کدپستی: 4145985715

تماس با سردبیر

محمد شاه محمدی
مدیر مسئول
تلفن 01333424261 -09117605627

تماس با پشتیبانی

پروانه کیانی
تلفن 01333424261 -09190826979