بررسی رابطه ریسک، رقابت و کارایی در بانک¬ها

  • عزیز گرد 1
  • علی اصغر صالحی 2
  • کامبیز بالنده 3
  • 1 استاديار گروه حسابداري، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
  • 2 مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 7 (1397) , صفحه 273-283
چاپ شده: 1397-11-09

چکیده

بانک­ها شریان حیاتی اقتصاد هر کشور محسوب می­شوند و هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقای کارایی سيستم بانكداري موجب خواهد شد كه جريان پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و تخصيص منابع، بهبود يابد و امكانات بالقوه، پراكنده و نهفته در كشور، براي پيشرفت و رفاه عمومي به­كار گرفته شود. رقابت در صنعت، ازجمله مباحث مورد توجه سهامداران و ذی­نفعان به­منظور کاهش هزینه­های نمایندگی می­باشد. رقابت در صنعت به­عنوان یک سازوکار انضباطی برون­سازمانی حاکمیت شرکتی شناسایی شده است که منافع مدیران و سهامداران را پیوند می­دهد و کارایی را بهبود می­بخشد. از سویی دیگر، دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری، کارایی و ریسک بانک می­باشند و بانک­ها با توجه به نوع فعالیت­هاي خود، در معرض سطح گسترده­ای از انواع ریسک­ها قرار دارند. مطالعه حاضر از جنبه هدف پژوهش، از نوع پژوهش­های کاربردی به شمار می­رود. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده­های بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390 تا 1394، مدل داده­های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره، به بررسی رابطه ریسک، رقابت و کارایی بانک­ها پرداخته شود. در این مطالعه نمونه از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری، انتخاب شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که ارتباط مستقیم و معنادار بین رقابت در صنعت و کارایی بانک برقرار است، ارتباط معکوس و معنادار بین ریسک و کارایی بانک برقرار است و افزایش ریسک موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین رقابت در صنعت و کارایی می­گردد.

کلمات کلیدی: ریسک, رقابت در صنعت, کارایی

ارجاع به مقاله
گرد ع., صالحی ع. ا., & بالنده ک. (1397). بررسی رابطه ریسک، رقابت و کارایی در بانک¬ها. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(7), 273-283. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/96

  • دفعات مشاهده مقاله: 280
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 233