ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • هوشنگ امیری 1
  • عبدالناصر بلاژ 2
  • 1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
  • 2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل خرمشهر خلیج فارس
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 6 (1397) , صفحه 176-185
چاپ شده: 1397-08-09

چکیده

در این تحقیق به ارزیابی رابطه  بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 102 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب گردیده است. متغير هاي پژوهش مورد شناسايي قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوين و بانک اطلاعاتی اداره آمار شرکت بورس، براي محاسبه متغير هاي پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزار Spss به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي مورد تجزيه و تحليل  قرار گرفتند.

 داده ها از بین سالهای 1387 تا سال 1392 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفته اند که از تعداد 604 سال-شرکت تعداد 269 داده سال توسط مدل اولسون ورشکسته تشخیص داده شدند.  نتایج حاکی از این مطلب بود که بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون رابطه معنی داری به صورت معکوس وجود دارد.

کلمات کلیدی: محافظه کاری, ریسک ورشکستگی, مدل اولسون

ارجاع به مقاله
امیری ه., & بلاژ ع. (1397). ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(6), 176-185. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/75

  • دفعات مشاهده مقاله: 326
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 218