بررسي تأثیر یادگیری سازمانی بر رقابت‌پذیری با توجه به نقش نوآوری با رویکرد معادلات ساختاری (مطالعه موردی: مخابرات منطقه یزد)

  • محسن فلاح رحمت‌آبادی 1
  • شهناز نایب‌زاده 2
  • ابوالفضل داودی رکن‌آبادی 3
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت ـ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • 2 دانشیار، دانشکده مدیریت ـ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • 3 دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 2 شماره 6 (1397) , صفحه 163-175
چاپ شده: 1397-08-09

چکیده

در این تحقیق به ارزیابی مدل تأثیر یادگیری سازمانی بر رقابت‌پذیری با توجه به نقش نوآوری در مخابرات منطقه یزد پرداخته شده است، روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 360 نفر از کارکنان مخابرات منطقه یزد در بر می‌گیرد. قلمرو زمانی تحقیق در سال‌های 97-1396می‌باشد. حجم نمونه با بهره‌مندی از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 140 نفر به دست آمد. داده‌ها به کمک پرسشنامه گردآوری شدند که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی در نرم‌افزار آماری Smart – PLS استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که یادگیری سازمانی بر نوآوری کارکنان و فرایند نوآوری و نیز نوآوری کارکنان بر فرآیند نوآوری تأثیر مثبت و معناداری (مستقیم) داشته و همچنین فرایند نوآوری با در نظر گرفتن اثر متغیر مداخله‌گر اثربخشی استراتژی نوآوری بر رقابت‌پذیری اثر مثبت و معناداری دارد.  

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی, نوآوری, مدل‌سازی معادلات ساختاری, رقابت‌پذیری

ارجاع به مقاله
فلاح رحمت‌آبادی م., نایب‌زاده ش., & داودی رکن‌آبادی ا. (1397). بررسي تأثیر یادگیری سازمانی بر رقابت‌پذیری با توجه به نقش نوآوری با رویکرد معادلات ساختاری (مطالعه موردی: مخابرات منطقه یزد). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 2(6), 163-175. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/74

  • دفعات مشاهده مقاله: 169
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 199