بررسي تأثير و اولویت بندی ابعاد مديريت دانش بر اجراي موفق تجارت الكترونيك در صنعت ارتباطات (مطالعه موردی: هلدینگ فناپ)

  • ودود جوان امانی 1
  • محسن بابازاده 2
  • زهرا طاهری ثانی 3
  • 1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران
  • 2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران
  • 3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 5 شماره 16 (1400) , صفحه 48-71
چاپ شده: 1400-01-29

چکیده

مديريت دانش شيوة جديد تفكر در مورد سازمان و تسهيم منابع فكري، شيوه­اي به منظور بهره وري، بهبود عملكرد و كاهش هزينه هاست. هلدینگ ها به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی جوامع از معیارهای اصلی توسعه در هر کشور محسوب می ­شوند. هدف ما در این بررسي تاثير و اولویت بندی ابعاد مديريت دانش بر اجراي موفق تجارت الكترونيك در صنعت ارتباطات (مطالعه موردی: هلدینگ فناپ) بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان هلدینگ فناپ در حوزه­های صف و ستادی تشکیل شده است؛ که تعداد آنها در حدود 3000 نفر می باشد. در این تحقیق برای تعیین اندازه نمونه آماری از جدول مورگان استفاده می شود که با توجه به حجم جامعه آماری تعداد نمونه آماری 341 نفر برآورد گردید. مدل ارائه شده دارای پنج فرضیه می ­باشد. فرضیات توسط مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل Lisrel و SPSS مورد بررسی قرار گرفتند. در این میان تمامی فرضیه­ ها تأیید شدند. نتایج نشان دهنده تأثیر معنی ­دار کسب دانش، ایجاد دانش، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش و نگهداری دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک در هلدینگ فناپ بود.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، تجارت الكترونيك، ارتباطات، هلدینگ فناپ

ارجاع به مقاله
جوان امانی و., بابازاده م., & طاهری ثانی ز. (1400). بررسي تأثير و اولویت بندی ابعاد مديريت دانش بر اجراي موفق تجارت الكترونيك در صنعت ارتباطات (مطالعه موردی: هلدینگ فناپ). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 5(16), 48-71. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/678

  • دفعات مشاهده مقاله: 229
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 216